Vedtægter

Ejerlejlighedsforeningen Doktorvænget under
matr. nr. 15 hc, Holstebro Markjorder fra Hjerm.

§ 1 – NAVN
Foreningens navn er “Ejerlejlighedsforeningen Doktorvænget” under matr. nr. 15 hc, Holstebro Markjorder fra Hjerm.

§2 – HJEMSTED
Foreningens hjemsted og værneting er Holstebro.

§ 3 – FORMÅL
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som lejlighedsejere i ejendommen og atadministrere foreningens fællesanliggender, som er følgende:
Hovedejendommens grund, herunder vejanlæg, plæner og legepladser mv., fælles bygninger ogbygningsbestanddele, trappeopgange, grund-, mur-, og nagelfast tilbehør, kælderrum, centralvarmeanlæg,redskaber og maskiner til renholdelse af fællesarealer, hegn, træer, plantninger og althovedejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende.

§ 4 – MEDLEMMER OG HÆFTELSE
Enhver lejlighedsejer har pligt til at være medlem af foreningen. Medlemskab af foreningen og ejendomsretten til den pågældende ejerlejlighed skal altid være samhørende.

Medlemskabet indtræder ved overtagelse, eller når et skøde – uanset om det er betinget – tinglyses.Den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser som medlem ophører først endeligt, når det nye medlemsskøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger og eventuelle restancer til ejerforeningen erberigtiget.

Foreningen ved dens bestyrelse er rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser. Retten iHolstebro skal være værneting for alle tvister i ejerlejlighedsanliggender mellem lejlighedsejerneindbyrdes og mellem foreningen og lejlighedsejerne.

For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata iforhold til deres fordelingstal.

§ 5 – REGNSKABSÅR
Foreningens regnskabsår løber fra 1. november til 31 .oktober.

§ 6 – ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i Holstebro.
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelsetil generalforsamlinger sker ved brev til medlemmerne fra bestyrelsen eller administrator med mindst 2ugers og højst 4 ugers varsel.

Indkaldelsen skal angive dagsorden for generalforsamlingen, der for den ordinære generalforsamlingskal omfatte:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Fremlæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
 • Fremlæggelse af indkomne forslag.
 • Fremlæggelse af budget til godkendelse.
 • Valg af formand for bestyrelsen i ulige år.
 • Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsendes skriftligt tilbestyrelsen senest den 31. december, og fremsatte forslag skal udsendes til medlemmerne sammen medindkaldelsen.
Det reviderede regnskab for det forløbne år og forslag til budget for det kommende år skal ligeledesudsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen.

§ 7 – EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det tilbehandling af et angivet emne begæres af mindst lA af foreningens medlemmer efter stemmetal, ellernår en tidligere generalforsamling har besluttet det. Indkaldelse sker med det i § 6 nævnte varsel.

§ 8 – STEMMETAL OG FULDMAGT
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.Stemmevægten er fordelt således:

 • lejligheder med 3 værelser og 2 kamre, der har fordelingstal 9,5, har 10 stemmer
 • lejligheder med 2 værelser og 2 kamre, der har fordelingstal 7,9, har 8 stemmer
 • lejligheder med 2 værelser og 1 kammer, der har fordelingstal 7,1, har 7 stemmer
 • garager, der har fordelingstal 0,5, har 1 stemme.

Hvis foreningen ejer ejerlejligheder, tilkommer de stemmer, der falder på den pågældende lejlighed,bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der ikke behøver at være medlemaf ejerforeningen. Dirigenten afgør om generalforsamlingen er lovlig og leder generalforsamlingensamt afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennesresultater.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmagt, der skal være skriftlig. Fuldmagten skal angive dengeneralforsamling, hvortil fuldmagten skal være gældende. Fuldmagt kan gives til en myndig personeller til ejerforeningens bestyrelse.

Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere en 3 ejere foruden egen stemme. Denne regler gælder dogikke fuldmagter, der er givet til bestyrelsen.

§ 9 – VEDTÆGTSÆNDRINGER
Beslutning om ændring af vedtægterne eller om væsentlige forandringer af fælles bestanddele ogtilbehør eller om salg af væsentlige bestanddele af disse træffes på generalforsamlingen. Sådannebeslutninger er kun gyldige, såfremt de vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter stemmetal.Yderligere kræves, at der på den pågældende generalforsamling er repræsenteret mindst 2/3 afforeningens medlemmer både efter antal og efter stemmetal.

Såfremt et forslag har opnået tilslutning af 2/3 af de afgivne stemmer efter stemmetal, men der ikke pågeneralforsamlingen er repræsenteret 2/3 af foreningens medlemmer både efter antal og efterstemmetal, skal bestyrelsen inden 3 uger indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med sammeforslag på dagsordenen. På denne generalforsamling kan forslaget – uanset antallet af repræsenterede -vedtages, når 2/3 af de afgivne stemmer efter stemmetal er for forslaget.

Såfremt der på en generalforsamling skal drøftes forslag af en karakter som nævnt ovenfor, skalforslaget i sin helhed refereres i indkaldelsen til generalforsamlingen eller i bilag til denne, og det skalangives, at der til forslagets vedtagelse kræves det i denne paragraf anførte kvalificerede stemmeflertal.

§ 10 – REFERAT
Der udarbejdes referat af generalforsamlingen. Referatet skal underskrives af dirigenten, og referatetskal udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 11 – BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af fire medlemmer samt af formanden, der vælges særskilt på generalforsamlingen.Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift af generalforsamlingen for to år ad gangen. Yderligerevælger generalforsamlingen to suppleanter til bestyrelsen, ligeledes på skift for to år ad gangen.

Valgbare til de nævnte poster er ejerforeningens medlemmer, og genvalg kan finde sted.

Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang under 5 i perioden mellem to generalforsamlinger,indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen. Findes der ingen suppleant, indkaldes der tilgeneralforsamling til valg af suppleant.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.Der skal udarbejdes referat af bestyrelsens møder. Referatet underskrives senest på det efterfølgendebestyrelsesmøde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Bestyrelsen har krav på at fa dækket positive udgifter, og generalforsamlingen kan tillægge bestyrelsenet vederlag.

§ 12 – BESTYRELSENS PLIGTER
Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med denne vedtægt oggeneralforsamlingens bestemmelser, herunder at drage omsorg for god og forsvarlig behandling affællesanliggender samt for tegning og vedligeholdelse af forsikringer mv.
Bestyrelsen kan antage en ejendomskyndig administrator til varetagelse af den daglige drift og til atføre et forsvarligt regnskab under kontrol af bestyrelse og revisor. Revisor skal være statsautorisereteller registreret.
Bestyrelsen antager og afskediger endvidere vicevært og anden medhjælp.

§ 13 – BESTYRELSENS BESLUTNINGER
Bestyrelsen vælger næstformand og sekretær. Bestyrelsen indkaldes, når et af bestyrelsesmedlemmerneforlanger det. Indkaldelsen til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden for mødet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst to andre bestyrelsesmedlemmerer til stede.
Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Er stemmerne lige, bliver formandens,subsidiært næstformandens stemme afgørende.

§ 14 – GRUNDFOND – SÆRLIG OPSPARING
Enhver lejlighedskøber er forpligtet til at indbetale indskud til en grundfond. Indskuddet udgør 1 pct.af ejerlejlighedens ejendomsværdi.

Indskuddet betales over 8 år med lige store årlige rater, første gang den 1 .april efter køb, og derpå pr. 1.april i hvert af de følgende 7 år. Ved vurderingsstigning i den nævnte periode forhøjes indskuddettilsvarende.

Ændring af indskuddene kan vedtages på generalforsamlingen.

Udover grundfonden skal foreningen ikke oparbejde nogen formue bortset fra en rimelig driftskapital.Hos medlemmerne skal foreningen kun opkræve de bidrag, der er nødvendige til at bestrideforeningens udgifter.

På en generalforsamling kan det dog vedtages, at der skal ske henlæggelse til bestemte formål, f.eks.fornyelser og hovedistandsættelser. På en generalforsamling kan det ligeledes vedtages, at foreningenoptager lån.

Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank eller sparekasse eller i relativt kortvarigebørsnoterede obligationer.

Grundfondens midler skal anbringes i børsnoterede obligationer og skal holdes adskilt fra foreningensøvrige midler, og der skal på hvert års generalforsamling aflægges særskilt regnskab for grundfonden.

Grundfondens midler kan alene anvendes til fællesanliggender. Ved overdragelse af en ejerlejlighedeller garage medfølger den til enheden hørende grundfondsandel uden særskilt vederlag. En ejer af enlejlighed kan ikke på anden måde disponere over andelen. En grundfondsandel er nøje knyttet tillejligheden, og kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning.

Ovenstående bestemmelser vedrørende grundfond er gældende, indtil alle lejligheder i foreningen harbidraget fuldt ud til grundfonden. Herefter ophører den særskilte regnskabsførelse for grundfonden, ogegenkapitalen i grundfonden overføres som henlæggelse til større vedligeholdelsesarbejder.

Efter nedlæggelse af grundfonden kan VA af foreningens medlemmer efter stemmetal på engeneralforsamling bestemme, at der til bestridelse af de fælles vedligeholdelses- og forbedringsudgifterskal oprettes en opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage med maksimalt 10 pct. af det årligefællesbidrag, indtil opsparingen svarer til det seneste års budgetterede ordinære fællesbidrag. Deenkelte ejere kan ikke disponere over opsparingen. Bestemmelsen kan dog ikke anvendes, såfremt derpå henlæggelser til større vedligeholdelsesarbejder indestår et beløb, som svarer til det seneste årsbudgetterede ordinære fællesbidrag.

§ 15 – SIKKERHEDSSTILLELSE
Til sikkerhed for ethvert krav eller tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger somejerforeningen måtte fa hos en ejer af en lejlighed eller garage tinglyses der ejerpantebrev i lejlighedeneller garagen med kreditortilføjelser for ejerforeningen.

Ejerpantebrevet skal have en størrelse på 25.000 kr for lejligheden og 2.500 kr for garagen. Hvis enlejlighedsejer tillige ejer en garage, skal der kun udstedes ejerpantebrev på 25.000 kr. Samtidig medudfærdigelse af skøde skal der oprettes et håndpantsætningsdokument, som sammen medejerpantebrevet henlægges i samme depot i ejerforeningens bank.

Panteretten ifølge ovenstående respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder ogservitutter, der hviler på ejerlejlighederne og garagerne på tidspunktet for tinglysning af panteretten.

De ejerpantebreve, som er udstedt på tidspunktet for vedtagelsen af denne vedtægt, forbliver uændredeindtil første salg efter vedtagelsen. Herefter forhøjes disse ejerpantebreves pålydende efter ovenståenderegler i forbindelse med handelens berigtigelse.

§ 16 – VEDLIGEHOLDELSE
Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse af ejendommen, fællesarealer, fællesforsyningsledninger og fællesinstallationer. Udskiftning af vinduer, døre og altanpartier i lejlighedernesamt af garageporte påhviler de respektive medlemmer.
Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af lejlighederne og garagerne påhviler de enkelte ejere. Denindvendige vedligeholdelse omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men ogsåvedligeholdelse og fornyelse af vinduer, døre, gulvbelægning, loftspuds, loftsbeklædning, egne dørlåseog alt ejerenhedens udstyr, herunder elledninger, elkontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer,radiatorventiler, vand- og radiatormålere. Yderligere omfatter den indvendige vedligeholdelselejlighedens forsyningsrør til vand og varme samt afløbsrør og andre installationer indtil dissesindividuelle forgreninger til øvrige lejligheder.

Ved ejernes udskiftning af vinduer, døre og altanpartier i lejlighederne skal der ske udskiftning til vedligeholdelsesfrivinduer og døre mv. af plast eller af alu/træ.

Renholdelse af trapper foranstaltes af ejerforeningen og udgiften hertil, der dækkes af de respektivelejligheder, opkræves som en særlig post uden for fællesudgifterne.

§ 17 – FORSØMMELSE AF LEJLIGHED
Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kanbestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat rimeligefrist.
Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand formedlemmets regning.

§ 18 – ORDENSREGLER
Medlemmer og de personer, der opholder sig i lejlighederne, skal nøje efterkomme de af bestyrelsenfastsatte ordensregler, der er nedskrevet i “Husorden for Ejerléjlighedsforeningen Doktorvænget”. Erintet vedtaget eller foreskrevet gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte ordensregler.

Enhver køber har pligt til at gøre sig bekendt med disse ordensregler ved henvendelse til administratoreller bestyrelse.

Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, afydersiden af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner, skilte, reklamerm.m. uden bestyrelsens skriftlige samtykke.

Det er dog tilladt for medlemmerne at udskifte vinduesruderne og eventuelt isætte 2- eller 3-lagstermoruder, mod at disse har samme udseende som de nuværende.

Medlemmerne må ikke drive erhverv fra lejlighederne uden bestyrelsens skriftlige samtykke.

§ 19 – NORMALVEDTÆGT
I det omfang, den ikke er fraveget ved ovenstående bestemmelser, gælder i øvrigt den Normalvedtægt,som er offentliggjort af Erhvervs- og Byggestyrelsen ved bekendtgørelse nr. 1332 af 14. december2004, dog bortset fra normalvedtægtens bestemmelser vedrørende udlejning.

§ 20 – TINGLYSNING
Denne vedtægt begæres tinglyst som servitut på ejerlejlighederne nr. 1 til og med nr. 126, ejerlejlighedernenr. 201 til og med nr. 249 samt på moderejendommen matr. nr. 15 hc, Holstebro Markjorderfra Hjerm som gensidig berettigende og bebyrdende deklaration.

Deklarationen respekterer til enhver tid uden særlig påtegning lån i almindelig og særlig realkredit medstatutmæssige forpligtelser til forhøjet rente.

Påtaleberettiget er foreningen ved dens bestyrelse og enhver lejlighedsejer.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende prioriteter, byrder, rettigheder og forpligtelser henvises tilejendommens blad i tingbogen.

Holstebro, den 9. maj 2007

Bestyrelsen for Ejerlejlighedsforeningen Doktorvænget
under matr. nr. 15 hc, Holstebro Markjorder fra Hjerm.