Husorden

for Ejerlejlighedsforeningerne Doktorvænget matr. nr. 15 HC & 15 X, Holstebro
 
Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både dig og bebyggelsen. Beboerne har pligt til at efterkomme reglerne i husordenen, samt andre påbud fra ejerforeningernes side til sikring af god husorden. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.
 

 1. Affald
  Affald skal håndteres som anvist i affaldshusene (træhuse med rødt tegltag) i henhold til opslaget omkring ”Affaldssortering”. Storskrald og haveaffald skal afleveres bag ved hegnet ved garage nr. 35. Det er ikke tilladt at henstille bygningsaffald.
 2. Antenner/parabol
  Det ikke tilladt at opsætte udvendige antenner/paraboler på ydermure, tag eller andre steder. Alle lejligheder har stik til modtagelse af kabel-tv, og skift af tv-pakker sker ved henvendelse til viceværten.
 3. Cykler m.m.
  Cykler m.m. må ikke henstilles i trappe-, kældergange og affaldsrum, hvor de kan være til gene for andre, men skal henstilles i de cykelrum, der er indrettet hertil, eller i cykelstativerne foran ejendommen.
 4. Grønne områder
  De grønne områder er til fælles afbenyttelse, og man bør derfor vise hensyn overfor sine medbeboere ved at undgå støjende adfærd. Ved brug af fællesarealerne rydder den enkelte op efter sig og efterlader området i samme stand som før brugen.
 5. Faste installationer
  Der må ikke foretages ændring af ejerlejlighedens eller ejendommens faste installationer uden forudgående aftale med viceværten.
 6. Musik og støj
  Unødig støj bør undgås. Ved benyttelse af musikinstrumenter, radio, fjernsyn o. lign. skal man tage hensyn til sine naboer. Ved opstilling eller opsætning af højtalere skal man huske, at lyden forplanter sig gennem væggen til de øvrige beboere. Det samme gør anden støjende adfærd. Støjende adfærd bør begrænses og helt undgås efter kl. 22.00. I særlige tilfælde ved fester og lignende bør man orientere sine medbeboere ved opslag i opgangen. Brug af støjende værktøj er tilladt mellem kl. 7.00 og kl. 19.00 på hverdage. I weekender og på helligdage mellem kl. 10 og 16. Støjende adfærd på trappeopgangen skal ligeledes undgås.
 7. Parkering
  Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted udenfor de etablerede parkeringspladser. Firmavarevogne og trailere henvises til den store parkeringsplads øst ved nr. 46 48.
 8. Trapper og trappevask
   På trapper og trappegange må flasker, fodtøj, legeredskaber, barnevogne, m.m. ikke henstilles. Dørmåtter skal fjernes fra opgangene på de dage, hvor trappevask foretages. Trappevasken gennemføres på ejerforeningens foranstaltning, og den udføres hver uge i tiden oktober til marts og ellers hver anden uge.
 9. Kælder
  Kælderrummene skal, selvom de ikke benyttes, være aflåste og eventuelle vinduer skal holdes lukkede. Brændbare væsker må ikke opbevares i rummene.
   
  Det er ikke tilladt at henstille effekter i gange og skralderum.
   
 10. Udluftning, tøjtørring m.m.
  Synlig tørring af tøj på altaner og i kælderrum er ikke tilladt. Rystning af tæpper og andet over altanerne er ikke tilladt af hensyn til beboerne nedenunder. For at undgå fugtdannelse der kan ødelægge træværk, tapet og maling bør beboerne foretage en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Helst flere gange dagligt bør der laves gennemtræk i lejligheden i 2 – 4 minutter ad gangen.
 11. Husdyrhold
  Husdyrhold (hunde og katte), er ikke tilladt.
 12. Henkastning af brød mv.
  Henkastning af brød og andet foder til fugle og dyr på græsplænerne er ikke tilladt.

2020-03-20